0 tuotetta €0.00

Myynti- ja toimitusehdot

1. Soveltamisala

Nämä myynti- ja toimitusehdot koskevat Eg-Trading Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Ostaja”) välistä kauppaa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät Myyjä ja Ostaja (jäljempänä yhdessä ”Osapuolet”) ole kirjallisesti toisin sopineet.

2. Ostajan yhteys- ja luottotiedot

Myyjällä on oikeus tarkistaa Ostajan henkilö- ja yhteisötiedot. Luottosuhteita perustettaessa Myyjä saa hankkia tarpeelliset luottotiedot Ostajasta. Ostajan tulee ilmoittaa välittömästi Myyjälle yhteystiedoissaan tapahtuneista muutoksista.

Myyjä ei käytä asiakastietoja suoramarkkinoinnissa ilman Ostajan suostumusta.

3. Hinnat

Hinnat määräytyvät tilauksen vahvistushetkellä Myyjän voimassa olevan hinnaston ja/tai Ostajalle erikseen annetun tarjouksen mukaan. Edellä mainitusta huolimatta, Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, sikäli kun hinnanmuutos johtuu Myyjän toiminnasta riippumattomista hankinta- ja valmistuskustannusten yli viiden prosentin (5 %) muutoksista, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen, valmistuskustannusten, rahti- ja toimitusmaksujen, valuuttakurssien, verojen, julkisten maksujen tai tullien muutoksiin. Myyjän on ilmoitettava hinnanmuutoksesta ennen toimitusta.  Ostajalla on oikeus neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen päiväyksestä perua tilaus tai irtisanoa sopimus, edellyttäen, että kyseessä ei ole erityisesti ostajaa varten valmistettava tuote, jonka valmistamiseen on jo ryhdytty.  Selvyyden vuoksi todetaan, että kuluttajakaupassa noudatetaan kuluttajasuojalain säädöksiä, ja kuluttaja-asiakkaan kanssa tehdyissä kertasopimuksissa Myyjällä on oikeus korottaa hintoja verojen, julkisten maksujen, tullien tai valuuttakurssien muutosten johdosta. Hintoja voidaan myös alentaa vastaavilla perusteilla. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos hinnanmuutos on olennainen.      

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa tai pakkaus- ja toimituskuluja, jotka peritään erikseen, ellei toisin mainita.

4. Omistusoikeus

Omistusoikeus tuotteeseen siirtyy Ostajalle, kun koko kauppahinta mahdollisine lisäkuluineen on maksettu Myyjälle.

Vaaranvastuu siirtyy Ostajalle kun tuote on otettu vastaan tai sovittuna toimituspäivänä, kumpi näistä on aikaisemmin, vaikka omistusoikeus ei vielä olisikaan siirtynyt Ostajalle. Ostaja on velvollinen huolehtimaan hyvin Myyjän omistusoikeuden ajan hallussa olevasta tavarasta sekä sen vakuuttamisesta omalla kustannuksellaan. Jos Ostaja ei maksa kauppahintaa sovitusti, Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, jolloin tuote on viipymättä palautettava Myyjälle Ostajan kustannuksella.

5. Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli tarjouksessa ei mainita erillistä voimassaoloaikaa, tarjous on voimassa neljätoista (14) päivää.

Tarjoukseen ja tilaukseen liittyvät kuvat, piirustukset ja muut asiakirjat ovat Myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä Myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle osapuolelle taikka muulla tavalla hyödyntää niitä.

Tarjouksen antaja ei ole vastuussa tarjouksen sisältämästä mahdollisesta olennaisesta virheestä.

Ostajalla on vastuu tarkistaa, että tarjouksen tarjotut tuotteet vastaavat kohteen suunnitelmia ja että ne soveltuvat Ostajan käyttötarkoitukseen.

6. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Ostaja ilmoittaa hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen tai Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen tai Osapuolet ovat allekirjoittaneet toimitusta koskevan erillisen sopimuksen (”Sopimus”). 

Sopimukseen sovelletaan täydentävin osin näitä myynti- ja toimitusehtoja, jotka Ostaja hyväksyy hyväksymällä tarjouksen, tekemällä tilauksen tai allekirjoittamalla toimitusta koskevan erillisen sopimuksen.

7. Toimitukset

Toimitusaika on varastossa oleville tuotteille yleisesti 2–7 arkipäivää. Tilaustuotteiden toimitusaika vaihtelee saatavuuden ja tavarantoimittajan mukaisesti.

Toimitusaika alkaa siitä päivästä, jolloin kaikki tuotteen toimittamista varten tarpeelliset tiedot on toimitettu Myyjälle ja toimitusajankohdasta on lähetetty Ostajalle kirjallinen vahvistus.

Toimitusajankohta voi olla joko päivämäärä tai ajanjakso. Tilausta muuttaessa lasketaan toimitusajan alkavan siitä päivästä, kun ilmoitus viimeisestä muutoksesta on saapunut.

Ostajan pitää tarkistaa, että tilausvahvistus on tilatun tuotteen ja toimituksen mukainen.

Mikäli Myyjä arvioi, ettei tuotetta voida toimittaa sovitussa ajassa tai että toimitus todennäköisesti viivästyy Myyjän toimesta, Myyjän on viipymättä ilmoitettava siitä Ostajalle.

Milloin tuotteen valmistaja tai muu kolmas osapuoli, jolta Myyjä hankkii tuotteen, ei ole täyttänyt sopimustaan ja Myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa tai antamaan Ostajalle hinnanalennusta.

Toimitusehto on ”vapaasti toimittajalla”/ Ex Works (Incoterms 2020), elleivät Osapuolet ole kirjallisesti toisin sopineet. Myyjä voi sopimuksen mukaan myös toimittaa tuotteet Ostajan määräämälle toimituspaikalle (DAP/ Incoterms 2020). Ostaja vastaa ilmoitettuun määränpäähän toimittamisesta aiheutuneista vakuutus- ja rahtikuluista, jotka laskutetaan tilauksen yhteydessä.

Toimitus- ja pakkauskustannukset peritään syntyneiden kustannusten mukaisesti. Kuljetus-, huolinta- ja rahtikulut peritään asianomaisen palvelutuottajan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Toimitus voidaan myös lähettää Ostajan rahtisopimuksella. 

Kuljetusvahingoista on ilmoitettava välittömästi ja ilman aiheetonta viivästystä tuotteen vastaanottamisen jälkeen Myyjälle, ja vahingot on eriteltävä rahtikirjassa.

Kun vastaanottaja (Ostaja tai kuljetusliike) on vastaanottanut tuotteet, ne siirtyvät vastaanottajan vastuulle ja ovat laskutuskelpoiset.

8. Virhe ja reklamaatio

Mahdolliset huomautukset tuotteen laadusta tai muista epäkohdista on tehtävä viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta.

Mikäli Ostaja ei tässä ajassa ilmoita Myyjälle tuotteen virheestä tai puutteesta, menettää hän oikeutensa vedota virheeseen tai puutteeseen, paitsi jos Myyjä on ollut tietoinen virheestä tai puutteesta ja jos virhe tai puute on aiheutunut Myyjän tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta.

Reklamaation yhteydessä Asiakkaan on esitettävä kuitti tai muu ostotodistus, jos Myyjä sitä pyytää.

Vapaamuotoiset reklamaatiot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@eg-trading.fi.

9. Vahingonkorvausvastuu

Myyjä ei vastaa myydyistä tuotteista johtuvista välittömästä tai välillistä vahingoista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Myyjän vastuu tuotteessa esiintyvän virheen osalta voi olla enintään Ostajan tuotteesta maksaman hinnan suuruinen.

Myyjä ei vastaa tuotteen henkilöille eikä kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli Myyjää ei pakottavan tuotevastuulainsäädännön perusteella ole velvollinen korvamaan vahinkoa.

Myyjä ei korvaa vahinkoja, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä asentamisesta, puutteellisesta hoidosta tai tuotteen käyttämisestä tavalla, joka ei ole tuotteelle ominaista tai siihen käyttöön tarkoitettu.

10. Takuu

Myydyille tuotteille on voimassa kunkin valmistajan antama takuu. Myyjä ei anna käytetyille tuotteille tuote- tai kantavuustakuuta. Myyjä voi harkintansa mukaan vaihtaa takuunalaisen tuotteen toiseen vastaavaan tuotteeseen. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan Ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja. Myyjä vapautuu takuuajan vastuusta, mikäli se osoittaa, että tuotteen virheellisyys tai rikkoontuminen on aiheutunut tuotteen ohjeiden tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai muusta Asiakkaan vastuulla olevasta seikasta.

11. Palautukset

Ostajan tulee aina sopia mahdollisesta palautuksesta Myyjän kanssa. 

Ota yhteys Eg-trading Oy:n myyjään tai lähetä sähköposti osoitteeseen: info@eg-trading.fi.

Mikäli Myyjä hyväksyy palautuksen, eikä tuotteen laadussa tai toimituksessa ei ole virhettä, Ostaja maksaa palautuksesta ja tavaran käsittelystä johtuvat kulut. Palautettu tuote hyvitetään prosenttiosuutena ostosummasta, riippuen tuotteen laadusta ja jälleenmyyntiarvosta. Käsittelykustannukset ovat vähintään 35 euroa, johon lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Palautus tulee tehdä Myyjän ohjeistamaa rahdinkuljettajaa käyttäen. Palautettavien tuotteiden tulee olla virheettömiä ja asianmukaisesti pakattuja. 

Kuljetuksen aikana palautustuotteeseen aiheutuneet mahdolliset vahingot ovat Ostajan omalla vastuulla.

Erityistilattujen projektituotteiden ja asiakkaille räätälöityjen tuotteiden tilauksia ei voi peruuttaa tai palauttaa.

Verkkokaupasta ostettujen tuotteiden palautusehdot määritellään verkkokaupan erillisissä toimitusehdoissa.

12. Maksut

Ostajan ollessa yritys laskutetaan tuotteet toimituksen yhteydessä. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto laskun päiväyksestä. Laskuun kohdistuvat mahdolliset huomautukset on tehtävä viiden (5) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

Ostajan ollessa kuluttaja-asiakas maksuehto on postiennakko tai suoritettu ennakkomaksu ennen tavaran luovuttamista.

Jos maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, Myyjällä on oikeus seitsemän prosentin (7 %) suuruiseen viivästyskorkoon. Myyjällä on eräpäivän jälkeen myös oikeus periä viivästyneen maksun muistutus- ja perintäkulut.

Myyjällä on oikeus, milloin tahansa erityistä syytä ilmoittamatta vaatia kauppahinnan maksua ennen toimitusta.

Mikäli lasku osoitetaan Ostajan pyynnöstä kolmannelle osapuolelle, vastaa Ostaja viime kädessä kaikkien velvoitteiden suorittamisesta Myyjälle. 

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu Myyjästä, Myyjällä on oikeus pidättyä kaikista toimituksista Ostajalle siihen asti, että maksu mahdollisine viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen on suoritettu Myyjälle täysimääräisesti. Myyjällä on myös oikeus pidättäytyä toimituksista silloin kun Ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivästyksestä Ostajalla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia.

13. Ylivoimainen este

Myyjä ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat Myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota tämä ei ole kohtuudella voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia tämä ei ole voinut kohtuudella voittaa tai välttää. Ylivoimainen este ei oikeuta Ostajaa jättämään maksamatta Sopimuksen mukaisia maksuja, mikäli ylivoimainen este ei sellaisenaan estä maksujen tekemistä.

14. Kuluttajasuoja

Näillä ehdoilla ei rajoiteta kuluttaja-asiakkaiden pakottavan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

15. Sopimuksen siirtäminen 

Ostajalla ei ole oikeutta siirtää Sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Myyjän etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

16. Sopimuksen purkaminen

Myyjällä on oikeus purkaa Sopimus päättymään välittömästi, jos

a) Ostajan maksu Myyjälle viivästyy yli kolmekymmentä (30) päivää eräpäivästä; 

b) Ostaja muutoin olennaisesti rikkoo Sopimusta, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Myyjän kirjallisesta huomautuksesta; tai

c) Ostaja asetetaan konkurssiin tai saneeraus- tai velkajärjestelymenettelyyn.

17. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi Osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan asia ensiasteena Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.  Mikäli Ostaja on kuluttuja, voidaan hänen Myyjää vastaan esittämä kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus tutkia myös käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttajalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttaja-asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).